HS-Movie Club


Screening and Discussion about documentary 'LES VISIONNAIRES' | Chiếu phim và Thảo luận về bộ phim 'LES VISIONNAIRES'

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architects in decades of 1950 - 1970, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư tài danh trong ba thập kỷ 1950 - 1970 dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion about architect Antoni GAUDI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư Antoni GAUDI

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Antonio Gaudi, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Antonio Gaudi dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion: EAMES - Architect and Painter | Chiếu phim và Thảo luận: EAMES - Kiến trúc sư và Họa sỹ

Movie screening and discussion about constructions and buildings of architect and painter Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của bộ đôi kiến trúc sư và họa sỹ Charles Eames, 1907-1978 & Ray-Bernice Alexandra Eames, dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion about architect EILEEN GRAY | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư EILEEN GRAY

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect Eileen Gray, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư Eileen Gray dành cho học tập và nghiên cứu

Screening and Discussion about architect I.M.PEI | Chiếu phim và Thảo luận về Kiến trúc sư I.M.PEI

Movie screening and discussion about constructions and buildings of great architect I.M.Pei, for purpose of study and research | Buổi chiếu phim và thảo luận về các công trình của kiến trúc sư I.M.Pei dành cho học tập và nghiên cứu