Current event


Tháng thực hành Nghệ thuật | Month of Arts Practice | MAP 2018

Time: 1/10/2018 - 10/11/2018
Tháng thực hành Nghệ thuật 2018, dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật đương đại giữa Việt Nam và Quốc tế, với chủ đề 'HỮU HÌNH - VÔ HÌNH' | Month of Arts Practice - MAP 2018, the development and exchange art project between domestic and international artists, under the theme 'VISIBLE - INVISIBLE