Event


Public Talk 1 | International Festivals in the name of City | Liheng Lee

Buổi Thuyết trình dành cho công chúng với tên gọi "Lễ hội quốc tế trong tên Thành phố", trình bày bởi Li-heng Lee - giám tuyển các Festival và Triển lãm nghệ thuật quốc tế đến từ Đài Loan | The Public talk named "International Festivals in the name of City", leading by Liheng Lee, Curator of Festival & Exhibition from Taiwan

EXPERT'S TALK 3 | Curating Festival and Exhibition for Memories | Li-heng Lee

Buổi Thuyết trình và thảo luận với tên gọi "Giám tuyển Lễ hội và Triển lãm cho dành Ký ức", trình bày bởi Li-heng Lee - giám tuyển các Festival và Triển lãm nghệ thuật quốc tế đến từ Đài Loan, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Curating Festival and Exhibition for Memories", leading by Liheng Lee - Curator of Festival & Exhibition from Taiwan. This program is a part of Expert's Section - M

EXPERT'S TALK 2 | Beyond Destruction - On war loss, resilience, and the changing meaning of images | Till Ansgar Baumhauer

Buổi Thuyết trình và Thảo luận với tên gọi "Bên kia sự huỷ diệt - Về mất mát trong chiến tranh, sự phục hồi và những chuyển đổi ý nghĩa của hình ảnh" bởi nghệ sỹ-nhà nghiên cứu Till Ansgar Baumhauer, Ph.D) đến từ Dresden (Đức), nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "Beyond Destruction - On war loss, resilience, and the changing meaning of images", leading by artist-researcher Till Ansgar Baumha

Expert's Talk 1 | May you live in _____ times | Leeji Hong

Buổi Thuyết trình và Thảo luận với tên gọi " Bạn có thể sống trong các _____ thời gian, dẫn dắt bởi giám tuyển Leeji Hong đến từ Seoul, Hàn Quốc, chương trình nằm trong hợp phần Chuyên gia của MAP 2019 | Lecture and Discussion named "May you live in _____ times", leading by curator Leeji Hong from Seoul, Korea. This program is a part of Expert's Section - MAP 2019

THÁNG THỰC HÀNH NGHỆ THUẬT | MONTH OF ARTS PRACTICE | MAP 2019

Tháng thực hành Nghệ thuật 2019, dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật đương đại giữa Việt Nam và Quốc tế, với chủ đề 'BÊN KIA SỰ HỦY DIỆT' | Month of Arts Practice - MAP 2019, the development and exchange art project between domestic and international artists, under the theme 'BEYOND DESTRUCTION'